Veel gestelde vragen

In 2017 is geconstateerd dat de brug en stuw bij Junne jarenlang door zwaar verkeer werd belast. Hierdoor kon de brug/stuw mogelijk schade oplopen. De kwetsbaarheid van de stuw zit mede in de houten paalfundering en de pijlers die als gevolg van vermoedelijk verkeerstrillingen beschadigd zijn, nader onderzoek kan hier uitsluitsel over geven. Daarnaast is het metselwerk van de stuw onbetrouwbaar en is de staat van het binnenwerk onbekend. Daarom is sinds 28 maart 2017 de brug over de stuw na een tijdelijke afsluiting opengesteld voor verkeer met beperkte afmetingen en gewicht (tot 3 ton) voor auto- en fietsverkeer. De gemeente Ommen heeft in samenwerking met het waterschap sinds 2017 verschillende varianten voor de brug onderzocht om wel een verbinding over de Vecht te behouden. In september 2018 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om te starten met de uitwerking van een plan van aanpak ten behoeve van een nieuwe brug.

De fundering van de huidige brug en stuw is niet sterk genoeg voor het gebruik door lokale landbouwvoertuigen en lokaal vrachtverkeer. Bij renovatie zal de draagkracht van de brug onvoldoende blijven. De verwachting is dat deze draagkracht maximaal 19 ton zal bedragen. Onderzoek van het waterschap Vechtstromen moet dit nog nader aantonen. Meer uitleg hierover is te vinden in de rapportage van IV-infra. Een draagkracht van maximaal 19 ton is te weinig voor het hedendaagse (landbouw)verkeer. Daarom is het noodzakelijk om een nieuwe brug te realiseren. De nieuwe verkeersbrug over de Vecht bij Junne krijgt een gelijke constructiesterkte als de omliggende bruggen over de Vecht. De technische specificatie betreft (conform EU-richtlijnen, last-model 1 conform Eurocode 1991-2.) hierbij een brug met een maximale draagkracht van 60 ton.

In september 2020 worden de laatste zaken aan het ontwerp van de brug en de inpassing in de omgeving uitgewerkt. Ook de verkeersmaatregelen die nodig zijn bij de nieuwe brug worden daarmee uitgewerkt. De onderzoeken worden afgerond die horen bij dit ontwerp. Na het collegebesluit eind september, wordt de Omgevingsvergunning aangevraagd.

De Omgevingsvergunning en Watervergunning zijn in procedure. De gemeente wacht tot de behandeling van deze vergunningen is afgerond. Meer info staat op de website onder ‘Planning en proces’.

De huidige brug en stuw vormen samen met de schottenloods en de naastgelegen woning een gemeentelijk monument. Het monumentale karakter moet behouden blijven en daarom is een visie op de inpassing van de brug in het landschap gemaakt, waarna vervolgens de nieuwe brug verder uitgewerkt is in een voorlopig ontwerp worden. Het Oversticht is hierbij betrokken. Het Oversticht is een stichting die zich inzet voor het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Het Oversticht toetst voor de plannen of dit correct gebeurt. Hierbij wordt de situatie uitgewerkt met een nieuwe brug en renovatie van de stuw én de situatie waarin de stuw vervangen wordt en geïntegreerd wordt bij de nieuwe brug. Voor de landschappelijke inpassing zijn 3 hoofduitgangspunten van belang:

 • Renovatie oude stuw met voetbrug, op historische as stuw – schottenloods, conform historische situatie.
 • Constructie nieuwe brug + toekomstige stuw visueel één geheel (technisch wel gescheiden).
 • De inrichting van bruggen en omgeving als één ensemble (o.a. hekken, verlichting en plaatsing bomen).

De landschappelijke inpassing van de nieuwe brug en stuw is in een afbeelding uitgewerkt. In deze afbeelding is een stuw schematisch weergegeven. Het soort stuw en de vorm moet nog worden bepaald op het moment dat realisatie van een nieuwe stuw aan de orde is.

De landschappelijke inpassing van de nieuwe brug en stuw is in een afbeelding uitgewerkt. In deze afbeelding is een stuw schematisch weergegeven. Het soort stuw en de vorm moet nog worden bepaald op het moment dat realisatie van een nieuwe stuw aan de orde is. De landschappelijke inpassing vindt u hier: Landschappelijke inpassing.

Het ontwerp van de brug is gemaakt en besproken met verschillende stakeholders. Een impressie van de nieuwe brug is uitgewerkt in de tekeningen onder ‘Ontwerp brug bij Junne’.

In de periode september 2019 – maart 2020 heeft BonoTraffics, een verkeerskundig adviesbureau, onderzoek gedaan naar het gewenste toekomstig gebruik van de brug. Doel van het onderzoek was om inzichtelijk te krijgen wat de wensen zijn bij de verschillende belanghebbenden ten aanzien van het gebruik van de brug. Het verkeersonderzoek bestond uit het in kaart brengen van de huidige verkeerskundige uitgangspunten en het in kaart brengen van alle wensen en meningen door interviews en een enquête. Dit tezamen heeft geleid tot een integraal (verkeerskundig) advies aan de gemeente Ommen. Het advies bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Maatregelen voor het gebruik van de nieuwe brug
 2. Maatregelen die horen bij het gebruik van de nieuwe brug
 3. Maatregelen die ook mogelijk zijn, maar niet direct horen bij het gebruik van de nieuwe brug.

De gemeente Ommen heeft het advies overgenomen. Aanvullend houdt de gemeente de optie open om het gebruik van de brug door middel van een fysieke beperkende maatregel te regelen, mocht blijken dat handhaving door de gemeentelijke handhavingsdienst niet afdoende is.

Het gebruik van de nieuwe brug ziet er dan als volgt uit:

Op de verkeersbrug geldt een geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen en vrachtverkeer. Op deze manier kan doorgaand zwaar verkeer geweerd worden. Om het lokale verkeer te kunnen faciliteren, kunnen lokale ondernemers een ontheffing aanvragen. Voorwaarde daarvoor is dat de betreffende ondernemer:

 • Een herkomst en/of bestemming in een afgebakend gebied heeft, én
 • Een omrijd-factor heeft die groter is dan 1,5


De handhaving van de geslotenverklaring zal gedaan worden door de Gemeentelijke handhavingsdienst. Zij gaan handhaven op basis van een handhavingsplan. Dit protocol is in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden opgesteld en hierin wordt vastgelegd hoe de handhaving wordt gedaan. Hierbij gaat het om zaken zoals momenten van handhaving, capaciteitsinzet en evaluatiemomenten. In dit handhavingsplan wordt ook de ruimte opengehouden om over te gaan tot een beperkende fysieke maatregel. Dit Handhavingsplan wordt naar verwachting in 2022 vastgesteld.

Ter verbetering van de passeerbaarheid op het wegennet, is het voorstel om passeerhavens aan te brengen op de Nieuwe Hammerweg en de Junnerweg. Uitgangspunt hierbij is dat er geen bomen worden gekapt. Deze passeerhavens zijn in samenspraak met de leden van de klankbordgroep uitgewerkt. Het ontwerp is weergegeven onder ‘Ontwerp brug bij Junne’.

1998 – 2017: Vergunningverlening aan omliggende bedrijven voor het gebruik van de brug met voertuigen tussen de 3 en 15 ton.

30-03-2017: Verkeersbesluit Junnerweg – door veelvuldig gebruik van zwaar verkeer > 15 ton is de brug overbelast, ontheffingen per direct ingetrokken in verband met gevaar. Alleen personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen nog gebruik maken van de brug.

28 mei 2018: Raadsbesluit voorkeursvariant – akkoord op de eerste voorkeursvariant, de verdere uitwerking hiervan en de benodigde investeringsophoging. In de eerste voorkeursvariant wordt de huidige brug en stuw op dezelfde locatie vervangen door een nieuwe brug en stuw. De fundering van de stuw zal deels dienen als fundering voor de nieuwe brug. Gewenst is dat de nieuwe brug een rijbaanbreedte krijgt van 5meter, waarbij de wegindeling in de basis een 3,5m brede weg en een 1,5m breed voetpad is. De maximale belasting bedraag, conform de norm, 60 ton.

20 juli 2018: Raadsbesluit kredietverstrekking – akkoord (voor krediet) om verder te gaan met de verdere uitwerking van het plan voor een brug op de bestaande locatie.

27 september 2018: Raadsbesluit geoptimaliseerde voorkeursvariant – akkoord om de geoptimaliseerde variant uit te werken en kredietverstrekking aan te passen. Tijdens de begrotingsvergadering over de begroting van 2019 is door de raad budget beschikbaar gesteld. Hiermee is het besluit door de gemeenteraad genomen en heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om de brug verder uit te werken.

26-03-2019: Collegebesluit verschillende varianten onderzoeken – door de renovatie optie bij de stuw (waterschap Vechtstromen) vervalt de eerste voorkeursvariant. Het waterschap gaat eerst onderzoeken of de stuw gerenoveerd kan worden. De gemeente gaat opnieuw definiëren welke locatie voor de brug het meest geschikt is.

11-06-2019: Collegebesluit tweede voorkeursvariant – instemming uitwerking tweede voorkeursvariant: een brug bovenstrooms van de bestaande brug en stuw. De brug indeling (afmeting, belasting) blijft conform het raadsbesluit van 27 september 2018.

12-5-2020: Collegebesluit landschappelijke inpassing en verkeersmaatregelen – Landschappelijke inpassing:

 • In samenspraak met het Landgoed Junne wordt gekeken naar het versterken van de landschappelijke kwaliteit op de aangrenzende gronden van het landgoed nabij de brug. Onderdelen van de landschappelijk inpassing zijn het nader uitwerken van de volgende civiel technische onderdelen:
 • Verkeersbrug (concept ontwerp);
 • Duiker bij vistrap;
 • Wegontwerp + verkeerstechnische adviezen uit verkeersonderzoek;
 • Recreatieve functies vanuit landschappelijke inpassing.
 • Collegebesluit eind september: Definitief ontwerp brug en duiker, inclusief Omgevingsvergunning

Nog te nemen besluiten:

 • Collegebesluit eind september: verkeersbesluiten
 1. Omgevingsvergunning realisatie brug (uitgebreide procedure);
 2. Watervergunning

De gemeenteraad heeft een budget van € 990.000,- beschikbaar gesteld voor het project. De exacte kosten voor de bouw van de brug en de duiker zijn beter te duiden nadat werkzaamheden aanbesteed zijn aan de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naast kosten voor de realisatie van de brug zijn er ook kosten ten behoeve van Plan voorbereiding, Onderzoeken, Ontwerpkosten en Omgevingsmanagement.

De brug en stuw vormen samen met de schottenloods en de naastgelegen woning een gemeentelijk monument. Deze staat de gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld op 23 april 2002, onder kenmerk OMMEN GM-40. Zie ook vraag 4.

Deze status blijft behouden bij de realisatie van de nieuwe brug. De nieuwe brug wordt ingepast in het totale ensemble van objecten.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de flora en fauna in het kader van de wet Natuurbescherming. De hieruit volgende maatregelen en adviezen worden geborgd tijdens de uitvoering.

Tijdens de realisatie van de brug wordt door het in te zetten materieel en vervoersbewegingen stikstof uitgestoten. Daarnaast zorgt het toekomstig verkeer over de brug voor stikstofuitstoot. Als onderdeel van de Omgevingsvergunning moet daarom een AERIUS-berekening uitgevoerd worden. Door middel van deze berekening wordt inzichtelijk gemaakt of het plan zorgt voor stikstofdepositie in het nabijgelegen Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied. Indien de AERIUS berekening geen depositieresultaat oplevert boven 0,00 mol/ha/jaar is er geen sprake van significante effecten.

Uit de berekening blijkt dat de realisatiefase zorgt voor stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied. De tijdelijke stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar tijdens de realisatiefase zorgt niet voor significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied. Dit is onderzocht door Ecogroen. De uitvoering van de voorgenomen ontwikkelingen is daarom niet in strijd met de Wet natuurbescherming.

Voor de gebruiksfase is een vergelijkingsberekening gemaakt met de huidige (omrijd)route en de toekomstige route over de brug. Hieruit blijkt dat stikstofdepositie in de toekomstige gebruiksfase niet met meer dan 0,00 mol/ha/jaar toeneemt ten opzichte van de huidige gebruiksfase.

Onder de huidige brug ligt een stuw.

Omdat de brug en de stuw zo nauw aan elkaar verbonden zijn, trekken gemeente en waterschap waar mogelijk samen op in dit project. Ook is er één omgevingsmanager aangesteld die het aanspreekpunt is voor mensen in de omgeving die vragen hebben over zowel de brug als de stuw. De technische uitwerking en bestuurlijke besluitvorming rondom de beide projecten liggen bij gemeente Ommen (brug) en waterschap Vechtstromen (stuw) afzonderlijk. Over de raakvlakken tussen brug en stuw maken gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen afspraken, bijvoorbeeld hoe kosten worden verdeeld of hoe gebruik kan worden gemaakt van gezamenlijk onderzoek. De afspraken zijn vastgelegd in een ‘Samenwerkingsovereenkomst / bestuursovereenkomst’.

Samen met Waterschap Vechtstromen doorloopt gemeente Ommen een traject om te komen tot concrete plannen voor de brug en stuw bij Junne. Ieder stapje in dit traject wordt voorgelegd voor reactie aan de klankbordgroep. Vervolgens worden betrokken en belangstellenden geïnformeerd in een informatiebijeenkomst.

Om u te informeren over de ontwikkelingen verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. Deze kunt u terugvinden onder ‘Planning en proces.

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de verschillende belangen/partijen uit de omgeving te weten:

 • Plaatselijk belang Stegeren Junne;
 • Groep ‘bewoners Junne’*
 • Bewoners Stegeren
 • Agrariërs/ LTO-lid
 • Cumela (loon-, grond en infrabedrijven)
 • Natuurpartijen
 • Recreatie

Waar nodig stemt de vertegenwoordiger af met zijn/haar achterban.

* De groep ‘bewoners Junne’ is per december 2020 geen lid meer van de klankbordgroep.

Op deze website treft u informatie over de brug Junne. Waterschap Vechtstromen heeft een website over de stuw Junne: Stuw Junne – Vechtstromen

Heeft u een vraag over de brug of stuw? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Wieke Wisselink. Zij is bereikbaar op 06-51240597 en per e-mail via wwisselink@avecodebondt.nl.

De nieuwsbrief is terug te vinden op de website onder het kopje ‘Planning en proces’.