Gemeenteraad stemt in met nieuwe verkeersstructuur centrum Ommen

8 april 2024, 15:33

In de raadsvergadering van 4 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het integrale pakket van maatregelen voor de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. De raad stuurde de plannen iets bij door een aangenomen amendement en motie. Het college deed begin maart een voorstel voor een veiliger en leefbaarder centrum van Ommen, met behoud van bereikbaarheid. Nu het raadsbesluit is genomen, kan worden gestart met onder andere het definitieve ontwerp en de procedures voor vergunningen en ontheffingen.

De belangrijkste maatregel is dat er twee (beweegbare) afsluitingen worden geplaatst: op de Vechtkade tussen de twee ingangen van de parkeerplaats op de Markt en in de Prinses Julianastraat ter hoogte van het Beatrixplein. Over de manier van afsluiten – via zogenaamde pollers of camerasystemen – vindt nog een afweging plaats. De afsluiting geldt niet voor hulpdiensten.

Extra maatregelen

Om de bereikbaarheid en veiligheid te borgen, worden er naast de twee afsluitingen ook andere maatregelen voorgesteld. Zo krijgt de parkeerplaats op de Markt slagbomen zodat deze van beide kanten goed bereikbaar blijft, maar niet wordt gebruikt als sluiproute. Doorgaand autoverkeer kan straks doorrijden via de Coevorderweg. Het voorstel was om deze weg op te waarderen naar 70 km/u. Door een aangenomen amendement wordt dit aangepast naar de huidig toegestane snelheid van 50 km/u, met het oog op veiligheid en een miniem tijdverschil op dit traject.

Verbetering voor fietsers

Voor fietsers wordt de Prinses Julianastraat ingericht als fietsstraat. Hierdoor ontstaat er een veilige fietsroute via de Varsenerdijk, Vechtkade, Prinses Julianastraat, Dr. A.C. van Raaltestraat en Hardenbergerweg. Daarnaast worden de kruispunten aan beide kanten van de H. Mulertbrug aangepast met verbeteringen voor fietsers. Via een aangenomen motie is het college wel verzocht om de maatregelen zoveel mogelijk uit te voeren nadat de geplande fietstunnel bij de Slagenweg gereed is.

Zorgvuldig proces

Het maatregelenpakket is het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces. In 2019 heeft de vorige gemeenteraad afgesproken dat er een duidelijk maatregelenpakket nodig is om de verkeersstructuur te verbeteren. Op dat moment is uitgebreid verkeersonderzoek verricht. Op basis daarvan besloot de gemeenteraad in 2021 om doorgaand verkeer op de Vechtkade te weren via (beweegbare) afsluitingen. Uit het verkeersonderzoek bleek ook dat de Vechtkade en Prinses Julianastraat in nauwe verbinding staan met elkaar. Daarom is ook gekozen voor een (beweegbare) afsluiting op de Prinses Julianastraat. In de afgelopen jaren zijn deze afsluitingen en andere alternatieve maatregelen onderzocht. Daarbij hebben veel mensen meegedacht en hun reacties gedeeld tijdens klankbordgroepen, werktafels, inloopavonden en via het participatieplatform.

Inwoners en belanghebbenden worden de komende periode geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.