Nu in te zien: Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaarten

10 januari 2024, 08:00

De Nota Bodembeheer IJsselland en de Bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023 zijn door de gemeenteraad 21 december 2023 vastgesteld en worden ter inzage gelegd. Vanaf 11 januari 2024 tot en met 21 februari 2024 is het plan in te zien.

In de Nota Bodembeheer IJsselland wordt duidelijk gemaakt hoe met grondstromen binnen de regio IJsselland moet worden omgegaan. De Bodemkwaliteitskaarten geven een actueel beeld van de algemene bodemkwaliteit binnen de regio. Duidelijk is dat de bodem binnen de regio IJsselland in het algemeen ‘schoon’ is en dat deze ook ‘schoon’ moet blijven.

In 2013 is de ‘oude’ Nota Bodembeheer vastgesteld. Deze verloopt in 2023. In de nieuwe Nota Bodembeheer wordt het bestaande beleid voor grondverzet voortgezet. Waar komt grond vrij, wat is de kwaliteit van deze grond en waar mag deze worden toegepast. De bodemkwaliteitskaart is geactualiseerd, waarbij de kwaliteit van de bodem binnen de regio IJsselland is bepaald. In de Nota Bodembeheer is rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Voor de gemeente Ommen is in de nieuwe Nota Bodembeheer geen gewijzigd beleid opgenomen. Het huidige beleid wordt voortgezet.

De ontwerpnota heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen vanaf 14 september 2023. Er zijn in deze termijn geen zienswijzen ingediend.

Waar ter inzage?

De Nota bodembeheer en de technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland worden met ingang van 11 januari 2024 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het plan wordt op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal, onderaan dit artikel
  • op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen

Beroep

Vanaf vrijdag 12 januari 2024 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na deze publicatie. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.