Windenergie in Ommen: veelgestelde vragen

30 mei 2024, 09:55

Vorige maand heeft gemeente Ommen afspraken gemaakt met Provincie Overijssel over de hoeveelheid op te wekken windenergie. Dit betekent dat er meer windmolens komen in Ommen. Lees in dit artikel waarom dat is afgesproken.

Waarom heeft de gemeente afspraken met de provincie gemaakt over windenergie?

De provincie is verantwoordelijk om besluiten te nemen over grootschalige opwek van windenergie. Iedere gemeente in Overijssel heeft de mogelijkheid gekregen om afspraken te maken. Als er geen afspraken gemaakt worden, neemt de provincie iedere aanvraag in behandeling. Er is dan onzekerheid over het aantal windmolens dat binnen onze gemeente komt. Daarom heeft de gemeente Ommen afspraken gemaakt.

De afspraken met de provincie gaan over de hoeveelheid op te wekken energie tot en met 2030. Voor gemeente Ommen is een opgave van 115 gigawattuur (GWh) afgesproken. Daarvan is 34 GWh al gerealiseerd. Dit betekent dus een aanvullende opgave van 81 GWh. Dat komt ongeveer overeen met tien windmolens met dezelfde hoogte als in windpark De Veenwieken (tiphoogte 149 meter) of vier windmolens waarmee de provincie rekent (tiphoogte 250 meter).

Waar komen de windmolens te staan?

De windmolens kunnen alleen komen in de drie zoekgebieden die de gemeenteraad in juni 2023 heeft vastgesteld. Een zoekgebied is een gebied waar het technisch gezien mogelijk is om windenergie op te wekken. De gemeente heeft vorig jaar deze zoekgebieden vastgesteld om grip te houden op waar de windmolens komen. Zonder het vaststellen van deze zoekgebieden had de provincie zelf locaties kunnen bepalen in de hele gemeente Ommen.

Wanneer worden de exacte plekken en aantallen duidelijker?

De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat initiatiefnemers tussen 1 april 2025 en 31 juli 2025 aanvragen kunnen indienen. Dit wordt de openstellingsperiode genoemd. Energiecoöperaties of ontwikkelaars kunnen in deze periode hun plan indienen bij de provincie. Het is aan de initiatiefnemers om omwonenden te betrekken bij hun plannen.

Hoe kan het dat ontwikkelaars van windprojecten zelf al initiatieven starten?

Het staat ontwikkelaars vrij om al een principeverzoek in te dienen bij de provincie. Een principeverzoek houdt in dat een ontwikkelaar informeert hoe deze overheid tegen het initiatief aankijkt, welke onderzoeken uitgevoerd moet worden en aan welke eisen dit initiatief moet gaan voldoen. De gemeente is hier geen partij in. Onlangs deed Pure Energie zo’n principeverzoek. Zij hebben een idee voor windpark Ondersloot. Vanwege een voorbereidingsbesluit neemt de provincie dit verzoek niet in behandeling.

Wat doet de gemeente om lokaal eigendom te stimuleren?

De gemeente Ommen staat open voor windenergieprojecten die passen binnen de gemeentelijke ambitie en gerealiseerd worden met minimaal 50% lokaal eigendom. De gemeente wil lokale energiecoöperaties volop mogelijkheden bieden om hieraan mee te doen. Daarom is er nauw contact met onder meer de Plaatselijke Belangen om lokale initiatieven te stimuleren. Als er een lokaal initiatief ontstaat, dan is het aan deze (energie)coöperatie om zelf hun plan te presenteren.

Waarom windenergie?

Ommen wil energieneutraal zijn in 2050. Energieneutraal betekent dat alle energie die dan in gemeente Ommen wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Dat gebeurt deels door zon op dak. Daarnaast zijn zonnevelden of windmolens noodzakelijk om de doelstelling te halen. Om waardevolle en vruchtbare landbouwgronden te behouden om voedsel te produceren, mogen nieuwe zonnevelden niet meer worden gebouwd in Overijssel. De enige andere realistische vorm om nu grootschalig duurzaam energie op te wekken is met wind. Dat betekent dat de opgave om energieneutraal te zijn, alleen haalbaar is met de inzet van meer windenergie. De afspraken met de provincie sluiten hierop aan.

Wilt u meer weten over de afspraken met de provincie?

Op 11 april jl. was er een extra raadsvergadering over de zogenaamde programmeringsafspraken met de provincie. Wilt u het raadsvoorstel en de afspraken lezen? Bekijk dan deze pagina van het raadsinformatiesysteem.

Vragen?

Heeft u vragen over windenergie in de gemeente Ommen? Stel uw vraag dan via ons contactformulier of bel naar 14 0529.