Fietsen in het stationsgebied Ommen

Voor het plaatsen van (brom-)fietsen op het station van Ommen zijn een groot aantal stallingen beschikbaar. Fietsen die buiten de stallingen zijn geparkeerd, kunnen door de gemeente worden verwijderd.

Voor het parkeren van fietsen en bromfietsen in de stationsomgeving in Ommen gelden de volgende regels:

  • (brom-)fietsen mogen niet buiten de stallingen worden geparkeerd, hier geldt een begunstigingstijd van 4 uur;
  • (brom-)fietsen mogen niet langer dan 6 weken onbeheerd worden achtergelaten in de stallingen;
  • (brom-)fietswrakken mogen niet op de openbare weg worden achtergelaten.

Voornemen tot verwijdering
Als een fiets of bromfiets in strijd met bovenstaande regels is geparkeerd of achtergelaten, kan deze door de gemeente worden verwijderd.

Vóórdat tot verwijdering wordt overgegaan, wordt de (brom-)fiets voorzien van een label met daarop beknopte informatie over het voornemen tot verwijdering.

Verwijderde fiets ophalen
De door de gemeente verwijderde (brom-)fietsen worden afgevoerd naar DOEK in Ommen aan de Schurinkstraat 44. Hier kunt u uw (brom-)fiets tegen betaling van € 25 ophalen. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Er wordt door de gemeente geen vergoeding gegeven voor doorgeknipte sloten bij het weghalen van de (brom) fietsen.

Voor het ophalen van uw fiets kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529, vragen naar de gemeentewerf. Het DOEK is geopend op de volgende dagen:

Maandag: 08.00 tot 15.30 uur
Dinsdag: 08.00 tot 15.30 uur
Woensdag: 08.00 tot 15.30 uur
Donderdag: 08.00 tot 15.30 uur
Vrijdag: 08.00 tot 15.30 uur

Verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en weesfietsen die zijn verwijderd, worden minimaal 21 dagen bij DOEK opgeslagen. Na 13 weken vervalt het wettelijke recht voor eigenaren om hun (brom)fiets terug te krijgen en worden de fietsen verwerkt in opdracht van de gemeente, toegekend aan projecten of vernietigd.

APV Ommen
De regels omtrent het parkeren van (brom-)fietsen in het stationsgebied in Ommen zijn vastgelegd in de APV gemeente Ommen 2014 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het besluit uw (brom-)fiets af te voeren, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. In dit geval begint de zes weken-termijn op de datum die is vermeld op het teruggaveformulier dat u hebt gekregen op het moment dat u uw (brom-)fiets hebt opgehaald bij DOEK.

Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);
  • de redenen voor uw bezwaar.

Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’.

U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel,
de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle