Procedure aanvraag omgevingsvergunning

U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket, waarna u een e-mail met het indieningsbewijs ontvangt. Over de verdere voortgang van uw aanvraag communiceert de gemeente Ommen met u. Wij gebruiken daarvoor het e-mailadres en/of postadres dat u bij de aanvraag hebt opgegeven.

Informatie over uw aanvraag

 • Wij adviseren u om buren vooraf te informeren over uw plannen.
 • Bij het indienen van de aanvraag kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw persoonsgegevens. Heeft u bezwaar, let er dan op dat u ook geen persoonsgegevens op tekeningen en rapporten heeft staan, u bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 • De gemeente Ommen publiceert de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl.
 • Belangstellenden kunnen op afspraak de aanvraag inzien bij de gemeente.

Controle op volledigheid

 • Alleen als u alle benodigde stukken aanlevert, kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.
 • Als er iets ontbreekt, dat vragen wij u de aanvraag aan te vullen.
 • In ons verzoek staat welke stukken u moet aanleveren en binnen welke termijn.
 • Het aanvraagproces wordt tijdelijk stil gezet (opgeschort), zodat u de tijd heeft om uw aanvraag compleet te maken.

Behandeling aanvraag

 • Als de stukken compleet zijn of op tijd aangevuld, dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.
 • Is uw aanvraag niet compleet en levert u niet op tijd de benodigde stukken aan, dan sluiten wij de procedure.
 • U moet wel betalen voor de kosten die gemaakt zijn (leges).

Termijn behandeling

De termijn voor de behandeling van uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u de aanvraag indient:

 • De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken.
 • De gemeente mag de termijn met maximaal 6 weken verlengen. In dat geval informeren wij u daar uiteraard over.
 • De uitgebreide procedure duurt ongeveer 6 maanden.

Toetsing

De gemeente Ommen toetst uw aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving, zoals:

 • Omgevingsplan
 • Besluit Bouwwerken Leefomgeving
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV, bij kappen en inrit)
 • Milieuregels.

Als het plan niet aan de regels voldoet, dan bekijken we of we kunnen afwijken van het Omgevingsplan. Daarvoor vragen wij advies bij diverse afdelingen. Soms moeten wij om advies vragen bij de provincie of het Rijk.

Beslissing

Bezwaar en beroep

Als belanghebbenden het niet eens zijn met het besluit, dan kunnen ze bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Dit kan tot 6 weken na publicatie van het besluit.

Geldigheidsduur vergunning

Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Uitzondering is een vergunning voor een bepaalde termijn, dan staat de geldigheidsduur in de voorwaarden. We kunnen een vergunning intrekken als er na 26 weken nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd, of een inrichting na 3 jaar nog niet in bedrijf is. U kunt ook zelf verzoeken om intrekking.

Start werkzaamheden

Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal meteen beginnen met de (ver)bouwwerkzaamheden. Toch is de vergunning op dat moment nog niet definitief. Binnen 6 weken kan iemand namelijk nog bezwaar aantekenen. Na die 6 weken is de vergunning definitief. Start u meteen met uw werkzaamheden, dan doet u dat op eigen risico. Als u als gevolg van een bezwaarschrift werkzaamheden ongedaan moet maken, moet u daar zelf voor betalen.

Vergunningen voor monumenten, het kappen van bomen, het slopen in een beschermd stads/dorpsgezicht en vergunningen die verleend zijn via de uitgebreide procedure, treden in werking nadat de bezwarentermijn is verstreken. U mag hiermee beginnen als de vergunning definitief is.

Bij nieuwbouw (woning/bedrijfsgebouw) mag u pas met de bouw beginnen als wij de rooilijn op het bouwterrein hebben uitgezet.

Aansluitingen

Aansluitingen voor bijvoorbeeld elektriciteit, water, en media/communicatie (zoals televisie, internet en telefoon) vraagt u aan via mijnaansluiting.nl.

Controle tijdens de bouw

De gemeente Ommen controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning kreeg. U moet zich ook houden aan de gestelde voorwaarden. Als het werk klaar is, komt een inspecteur van de gemeente nog een keer bij u langs.

Huisnummer

Wanneer u iets aanvraagt waarvoor u een huisnummer nodig hebt (zoals een nieuwe woning of bedrijfspand), dan neemt de gemeente dit in de procedure mee.