Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen, renoveren, een boom kappen, of bijvoorbeeld een inrit aanleggen? Dan heeft u daarvoor vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig en hoeft u alleen te melden dat u gaat (ver)bouwen. Doe daarom eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket. U weet dan of u een een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een vergunning kunt u meteen aanvragen.

Gereed melden bouwactiviteit

Als u voor bouwactiviteiten een omgevingsvergunning heeft ontvangen, is het ook nodig om bij de gemeente een melding te maken als de bouwactiviteiten zijn afgerond.

Soms is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken (zoals aanbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, zonnecollectoren, erf- en perceelafscheidingen) vergunningsvrij. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. De Rijksoverheid bepaalt wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft of wanneer u vergunningsvrij mag (ver)bouwen.

U houdt zich aan de regels uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Dit zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over het bouwbesluit op RVO.nl.

Dit staat in de tarieventabel bij de legesverordening. Voor ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van de omstandigheden. U krijgt dan achteraf een factuur. We vertellen u graag wat het kost. Bel ons op 14 0529.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

Om een Omgevingsvergunning aan te vragen, moet u diverse documenten aanleveren.

Bij het doorlopen van de vergunningcheck en tijdens het indienen van de aanvraag op het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen nodig zijn voor uw aanvraag.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan wordt deze gepubliceerd. Dat geldt ook voor het uiteindelijke besluit. Let er dus bij het invullen van het aanvraagformulier op of u toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken. Wilt u niet dat gegevens openbaar mogen zijn, dan moet u ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens op de verschillende tekeningen, rapporten of andere stukken staan. U bent hier als aanvrager zelf verantwoordelijk voor.

Komt er bij het (ver)bouwen of renoveren meer dan 10 m3 sloopafval vrij of gaat u asbest verwijderen? Dan moet u ook een sloopmelding indienen.

  • De gewone procedure duurt maximaal 8 weken.
  • Deze kan een keer met 6 weken verlengd worden.
  • De uitgebreide procedure duurt ongeveer 6 maanden.

Ja dat kan. Bijvoorbeeld als u naar een omgevingsvergunning voor bouwen ook een vergunning voor het kappen van een boom nodig hebt.

U vraagt deze vergunning allemaal tegelijk aan via het Omgevingsloket.

Een aanvrager moet zelf zorgen voor het informeren van de mensen in zijn omgeving.

Aanvragen en vergunningen worden daarnaast online gepubliceerd. U kunt zelf op de hoogte blijven via Over uw buurt:

Wilt u meer informatie voor u een vergunning aanvraagt, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dat kan via ons contactformulier.

  • Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U doet dan een conceptaanvraag.
  • U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.
  • Voor een conceptaanvraag worden kosten in rekening gebracht.
  • Voor een conceptaanvraag kunt u het formulier voor een vooroverleg of concept aanvraag per e-mail toesturen naar gemeente@ommen.nl.

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken.
  • Ingewikkelde aanvragen behandelen we binnen 6 maanden. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

De gemeente publiceert uw aanvraag voor een omgevingsvergunning op www.overheid.nl. De beslissing op uw aanvraag wordt ook in het huis-aan-huisblad en op www.overheid.nl gepubliceerd.