F.E. Baron Mulertstichting

De F.E. Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project dat in het teken staat van de gezondheidszorg, het sociaal domein, of sport en cultuur in de gemeente Ommen. Organisaties kunnen een aanvraag voor een financiële ondersteuning doen.

Jaarlijks stelt de stichting een financiële bijdrage beschikbaar voor doelen of projecten van bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de stichting.
  • De activiteit moet niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd.
  • De besteding is in de eerste plaats bestemd voor instellingen werkzaam binnen de gemeente Ommen en in de tweede plaats voor instellingen (mede) werkzaam voor inwoners uit de gemeente Ommen.

Over de stichting

De F.E. Baron Mulertstichting is gevestigd in Ommen en richt zich in de eerste plaats op instellingen uit de gemeente Ommen. Ook stelt de stichting geld beschikbaar aan organisaties die werken ten behoeve van inwoners van de gemeente Ommen.

Frederik Eliza baron Mulert werd op 9 december 1858 in Ommen geboren. Hij was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Zijn betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de gemeente Ommen blijkt ook uit de zijn testament. Hierin had hij bepaald dat de gemeente Ommen universeel erfgenaam zou zijn.

Sinds 1996 wordt het kapitaal besteed aan de gezondheidszorg. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J.M. Vroomen, burgemeester van Ommen (voorzitter)
  • de heer G.J.P. Marsman, raadslid
  • de heer R. van den Berg, voorzitter van de Participatieraad Sociaal Domein

Frederik Eliza baron Mulert werd op 9 december 1858 in Ommen geboren en overleed op 26 februari 1933 te Loosduinen.

Frederik Mulert was een van de acht kinderen van Frederik Willem Nicolaas baron Mulert, die in Ommen als notaris, plaatsvervangend kantonrechter en als lid van de gemeenteraad zijn sporen wel verdiend had. Frederik heeft carrière gemaakt bij de Koninklijke Marine. De H.M. Torpedoboot ‘Piet Hein’ was de laatste boot waarop hij gediend heeft als commanderend officier. Hij heeft zijn huis aan de Zeesserweg vernoemd naar de ‘Piet Hein’.

Baron Mulert was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Zo stichtte hij een ‘Koffiehuis van den Volksbond’ om het alcoholmisbruik tegen te gaan. Het koffiehuis was gevestigd in het mooie pand Van Eerten op de hoek Kruisstraat – Brugstraat.

Nalatenschap Baron Mulert Zijn betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de gemeente Ommen blijkt ook uit de zijn testament. Hierin had hij bepaald dat de gemeente Ommen universeel erfgenaam zou zijn. Deze bepaling was door de erflater als volgt omschreven:

‘Uit mijne nalatenschap zullen allereerst worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden ter zake de vereffening des boedels. Mijn landhuis ‘Piet Hein’ met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen strekken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.’

Oprichting In de vergadering van de Ommer gemeenteraad van 29 maart 1933 werd de erfstelling aanvaard. Vervolgens werd bij raadsbesluit van 15 juni 1933, nr. 554 de F.E. Baron Mulertstichting in het leven geroepen met als doel het landhuis ‘Piet Hein’ aan de Zeesserweg 5 te exploiteren voor verpleging van zieken en beheer van het kapitaal. Het landhuis heeft onder andere gediend als dagsanatorium, kraamcentrum, tijdelijke ambtswoning voor de burgemeester, bejaardenwerk, sociaal-cultureel werk en de sociaal-pedagogische dienst. Nu wordt het verhuurd als kantoorpand in de commerciële markt.

In 1996 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij is bepaald dat het kapitaal besteed moet worden aan de gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ommen en welke niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden.