In maart 2021 heeft de gemeenteraad van Ommen het college van B&W opdracht gegeven om de uitwerking van Kindplein Oost verder op te pakken. De kernpartners die het Kindplein Oost gaan samenwerken zijn OBS Het Palet, CBS De Kardoen en kinderopvang De Kleine Kunst. Hiervoor zal er aanvullende nieuwbouw van huisvesting moeten plaatsvinden, gekoppeld aan de bestaande huisvesting van OBS Het Palet. Insteek is om het Kindplein Oost in de zomer van 2025 op te leveren.

Middels deze projectpagina willen we u informeren over de stand van zaken en het verloop van het proces en geven we u inzicht in relevante documentatie en nieuwsbrieven.

Het gezamenlijk benutten van kansen voor kinderen (in Ommen Oost)

Dit is de titel van het visiedocument dat beide schoolbestuurders in december 2021 hebben ondertekend. Immers is de nieuwbouw van een school geen doel op zich, maar een middel om de gezamenlijke ambitie voor een rijke leeromgeving van het kind vorm te geven.

Heroverweging locatie Kindplein oost

In maart 2021 heeft de gemeenteraad van Ommen besloten om de huidige Aldi locatie als voorkeurslocatie aan te wijzen. Bij de stedenbouwkundige uitwerking hiervan in 2022, bleek uit de klankbordgroep van omwonenden (opgericht door de gemeente in december 2021) tevens draagvlak voor de realisatie van de school op de braakliggende kavel aan de Nicolaas Maesstraat. Het College wil hieraan niet voorbij gaan en heeft in het najaar van 2022 besloten tot een heroverweging van de locatiekeuze Kindplein Oost. Hierin worden de huidige Aldi locatie en de locatie Nicolaas Maesstraat volgens gezamenlijk opgestelde criteria objectief beoordeeld op haar mogelijkheden en beperkingen voor de realisatie van een Kindplein Oost.

Planning

Zorgvuldigheid en tegelijkertijd snelheid voeren de boventoon in het proces. Immers willen betrokkenen een goede zorgvuldige uitwerking van het beoogde concept en locatie Kindplein Oost. Hiernaast is snelheid in het proces ook van eminent belang. Dit omdat de urgentie voor nieuwbouw van de CBS De Kardoen erg groot is, gezien de staat van haar huidige huisvesting. Gemeente en kernpartners streven naar de oplevering van Kindplein oost in de zomer van 2025. De bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2023 besluitvorming te hebben over de locatiekeuze.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Kindplein Oost neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Documenten

Lees hier algemene documenten over Kindplein Oost

Notulen

Ga hier naar de notulen van de klankbordgroep.