Nieuwe verkeersstructuur centrum Ommen: veelgestelde vragen

13 maart 2024, 10:56

U heeft het vast opgemerkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt een nieuwe verkeersstructuur voor in het centrum van Ommen. Vraagt u zich af waarom dit nodig is en wat er (voor u) verandert? Lees dan in dit artikel de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het voorstel?

Wonen en verblijven in het centrum wordt prettiger doordat auto’s minder dominant aanwezig zijn. Voor fietsers komt er een duidelijkere en aantrekkelijke fietsroute. Er ontstaat een autoluw centrum met nieuwe kansen voor horeca en recreatie op en rond de Vechtkade. Mensen blijven langer in het centrum en komen vaker terug. Door het weren van doorgaand verkeer op de Vechtkade en in de Prinses Julianastraat, is er minder afslaand verkeer op de kruising aan de noordzijde van de Hessel Mulertbrug. Daarmee wordt de huidige verkeersproblematiek op dit kruispunt opgelost.

Blijven de winkels en horeca in het centrum bereikbaar?

Ja. Van alle kanten blijft het centrum bereikbaar voor wie daar wil zijn. Ook de bestaande parkeerplaatsen blijven. U kunt dus bijvoorbeeld vanuit het zuiden nog steeds via de Vechtkade naar de Markt rijden om daar te parkeren. Daarnaast is het voorstel om het parkeerterrein bij Den Oordt uit te breiden. Hiervoor moet nog een ontwerp gemaakt worden. Met meer parkeergelegenheid aan de oostkant wordt het centrum van die kant toegankelijker.

Wie heeft over deze plannen meegepraat?

De afgelopen twee jaar is er aan werktafels veel gepraat met onder meer omwonenden en ondernemers. Daarnaast is gesproken met andere belanghebbenden in klankbordgroepen: Plaatselijke Belangen, hulpdiensten, Fietsersbond, Overlegorgaan gehandicaptenbeleid Ommen, LTO en het platform Recreatie en Toerisme. Voor inwoners was er in september 2022 en november 2023 een inloopavond. En via een participatiewebsite konden reacties worden gegeven. Ook na het raadsbesluit, als de maatregelen naar een definitief ontwerp worden uitgewerkt, blijven we in gesprek met de betrokken partijen.

Wat zijn de gevolgen voor omwonenden en ondernemers in het centrum?

Dat er alleen automobilisten over de Vechtkade rijden die in het centrum willen zijn. Daarnaast wordt doorgaand verkeer in de Prinses Julianastraat geweerd. Het gevolg is een autoluwer centrum met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De een ziet dit als voordeel, de ander als een nadeel. Het is begrijpelijk dat meningen van ondernemers, omwonenden en verkeersdeelnemers uiteenlopen. Gevolgen voor individuele ondernemers zijn ook niet uit te sluiten. Tegelijkertijd werken we aan het algemeen belang van een veiliger en leefbaarder centrum van Ommen, met behoud van bereikbaarheid.

Wat zijn de gevolgen voor doorgaand verkeer?

Door de aanpassingen moet doorgaand autoverkeer om het centrum heen rijden. De randwegen (Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg) zijn hiervoor geschikt. Dit kan extra reistijd voor doorgaand verkeer betekenen. Tegelijkertijd verbetert de doorstroming op de kruising aan de noordzijde van de Hessel Mulertbrug.

Waarom een nieuwe verkeersstructuur?

Sinds 2001 werkt Ommen aan de plannen voor een vernieuwd centrum. Na diverse aanpassingen blijft er te veel autoverkeer door het centrum rijden. Verder moet de kruising aan de noordkant van de Hessel Mulertbrug veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Daarom heeft de vorige gemeenteraad al afgesproken dat er een duidelijk maatregelenpakket nodig is om de verkeersstructuur te verbeteren. In 2019 is uitgebreid verkeersonderzoek verricht. Op basis daarvan besloot de gemeenteraad in 2021 om doorgaand verkeer op de Vechtkade te weren via beweegbare afsluitingen. Uit het verkeersonderzoek bleek ook dat de Vechtkade en Prinses Julianastraat in nauwe verbinding staan met elkaar. Daarom is ook gekozen voor een beweegbare afsluiting op de Prinses Julianastraat.

Bij het besluit door de gemeenteraad in 2021 werd een opdracht gegeven aan het college van burgemeester en wethouders: werk deze maatregelen uit en onderzoek welke aanpassingen nodig zijn. In de afgelopen jaren zijn afsluitingen, alternatieven en andere maatregelen onderzocht. Na een zorgvuldig proces stelt het college nu dit maatregelenpakket voor aan de gemeenteraad.

Wilt u goed geïnformeerd zijn over dit voorstel?

Op 21 maart worden de voorgestelde maatregelen besproken in de raadscommissie. Inwoners, ondernemers en belangengroepen kunnen tijdens deze vergadering inspreken om hun mening te geven. Op 4 april neemt de gemeenteraad een besluit. Alle documenten die bij het voorstel horen, kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem. U vindt daar onder meer het raadsvoorstel en eindrapporten over participatie en verkeersberekeningen. Ook vindt u daar een notitie van adviesbureau BRO. Zij hebben onderzoek gedaan naar de kansen en effecten van de nieuwe verkeersstructuur.

Klik hier voor een grote weergave van het kaartje.