Veel ambities en plannen in 2023 uitgevoerd, financiële buffer versterkt

27 mei 2024, 12:59

De gemeente Ommen heeft een goed financieel jaar achter de rug. De geplande taken en ambities voor de samenleving zijn in 2023 uitgevoerd zoals begroot was. Daarnaast heeft de gemeente net als het jaar daarvoor verder kunnen sparen voor de toekomst. Dat geeft ruimte voor investeringen.

Leo Bongers is als wethouder Financiën tevreden met de resultaten: “Het geld dat we voor de samenleving wilden investeren, is goed besteed. Daarmee hebben we verder invulling gegeven aan het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’, waarbij we Ommen duurzaam en toekomstbestendig willen maken. Daarvoor blijven we investeren in betere dienstverlening, en bijvoorbeeld in het verbeteren van de infrastructuur en economische groei voor onze inwoners.”

Greep uit de resultaten

In 2023 heeft het thema wonen ruim aandacht gekregen. Er wordt veel gebouwd in Ommen, onder meer in De Vlierlanden. Tegelijkertijd is er gewerkt om de woningbouw de komende tien jaar een extra impuls te geven. Zowel in Ommen als in de kernen. Hier wordt in overleg met de inwoners gewerkt aan de uitvoering van de ideeën uit de dorpsvisies.

Onderwijs is een belangrijk thema voor de gemeente. Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. In 2023 zijn belangrijke stappen gezet in de nieuwbouw van Kindplein Oost. Ook andere scholen krijgen aandacht. Hiervoor is gestart met een ‘huisvestingsplan onderwijs’. Daarover wordt dit jaar een besluit genomen.

Een toekomstbestendig Ommen gaat ook over gezond zijn. In samenwerking met partners zijn de nodige activiteiten uitgevoerd binnen het programma Samen Fitter Verder. En met het belang van gezondheid en bewegen voor ogen is er gestart met een plan voor de buitensport richting 2030.

Wethouder Bongers: “Dit zijn een aantal voorbeelden van wat er in 2023 is bereikt. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar hebben we mede te danken aan de fijne samenwerking met inwoners, verenigingen en bedrijven. De samenwerking met de stuurgroep centrumontwikkeling Ommen is daarvan ook een mooi voorbeeld. Met hen hebben we een nieuwe ontwikkelstrategie opgesteld, met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor het centrum van Ommen.”

Financieel resultaat

Uit de jaarrekening over 2023 blijkt dat de ambities en plannen zijn uitgevoerd zoals begroot was. Tegelijkertijd hield de gemeente € 10,9 miljoen meer over dan verwacht. Dat overschot is goed te verklaren. Het heeft onder meer te maken met extra geld van het Rijk voor de opvang van Oekraïners en de crisisnoodopvang. De kosten en bijdragen hiervoor zijn lastig te voorspellen. De komende jaren volgen er nog uitgaven die hiervan betaald moeten worden. Bij veel andere gemeenten speelt dit ook. Ook zijn er extra inkomsten door grondverkopen en ontvangen leges voor vergunningen.

Buffer voor de toekomst

Een deel van overschot (€ 6,6 miljoen) wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente. “Hoewel we een stevige reserve hebben, is het fijn dat we dit kunnen aanvullen”, benadrukt wethouder Bongers. “Vanaf 2026 krijgen gemeenten namelijk fors minder geld van het Rijk. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er op grotere schaal onvoorspelbare ontwikkelingen kunnen ontstaan. Dat kan leiden tot onvoorziene tegenvallers. Om ook dan de dingen te kunnen doen die we moeten en willen doen, is het belangrijk om een financiële buffer te hebben. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. En dat blijven we zeker doen.”

Vervolg

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 11 en 20 juni 2024. De concept jaarstukken zijn in te zien via ommen.raadsinformatie.nl.

Onderstaande infographic geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2023.