Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert één keer in de vier weken op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, maar u kunt niet inspreken. Inspreken kan wel bij de commissievergaderingen. De burgemeester is de voorzitter van de raadsvergadering. U bent van harte welkom!

De gemeenteraad vergadert papierloos. Alle vergaderstukken worden alleen digitaal aangeboden. De openbare vergaderstukken zijn voor iedereen toegankelijk. Ook zijn de vergaderingen live te beluisteren.

Werkwijze

Eén keer per vier weken komt de gemeenteraad op donderdagavond in het gemeentehuis bij elkaar om te vergaderen. De vergaderavond begint om 19.30 uur.

Tijdens deze vergaderingen behandelt de gemeenteraad voorstellen van het college of van één van de raadsfracties. Voorstellen kunnen overal over gaan: plannen voor een nieuw gemeentehuis, de aanleg van een rotonde of de bouw van een dorpshuis.

Moties en amendementen

Als een fractie het in grote lijnen eens is met een voorstel, maar nog wat wil veranderen, kan zij een amendement indienen. Hierin staat welk onderdeel van het voorstel wordt verwijderd of veranderd. Als het amendement steun krijgt van een meerderheid van de raad wordt het voorstel gewijzigd. Daarna stemt de raad over het gewijzigde voorstel.

Met een motie doet de raad het college een verzoek, of geeft de raad het college een opdracht. Dit kan gaan over een voorstel waar de raad een besluit over neemt, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Raadscommissie

De vergadering van de opiniërende raadscommissie vindt één keer in de vier weken plaats op donderdagavond. De tussenliggende avonden worden gebruikt voor informatie- en themabijeenkomsten, maar ook voor presentaties en trainingen voor raadsleden.

Informatie- en themabijeenkomsten

Eén keer per vier weken is een informatie- of themabijeenkomst voor de raads- en commissieleden. Organisaties en inwoners uit de gemeente hebben de mogelijkheid hun ideeën te presenteren.

Belangrijk voor gemeenteraad is dat Ommenaren meer inbreng krijgen en dat burgerparticipatie wordt bevorderd. Dit kunt u doen door tijdens een raadscommissie in te spreken.