Rekenkamer

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn controlerende en toezichthoudende taken. Elke gemeente in Nederland heeft verplicht een rekenkamer of een rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. De commissie is onafhankelijk en bepaalt zelf de te onderzoeken onderwerpen.

De raad kan een gemotiveerd verzoek indienen voor een onderzoek, maar ook inwoners mogen een gemotiveerd verzoek indienen. De rekenkamercommissie kan onderzoeken door derden laten uitvoeren. Onder het onderzoek naar de rechtmatigheid valt niet de controle op de jaarrekening.

Voor het onderzoek kan de rekenkamercommissie binnen de gemeentelijke organisatie informatie inwinnen. Dat kunnen zowel documenten als inlichtingen zijn. Het gemeentebestuur verstrekt de gevraagde informatie. Het college is verplicht haar medewerking te verlenen.

Samenstelling

De gemeenteraad van Ommen heeft 5 september 2013 tijdens zijn vergadering drie nieuwe leden voor de rekenkamercommissie geïnstalleerd. De drie leden hebben geen directe binding met de politiek in de gemeente Ommen.

De Rekenkamercommissie bestaat uit:

  • De heer F.P.M. Willeme, voorzitter
  • (vacant)
  • (vacant)

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bregien Goosselink, secretaris van de Rekenkamercommissie Ommen. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: griffie@ommen.nl.