Rekenkamer

De rekenkamer doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. Hiermee ondersteunt de rekenkamer de gemeenteraad bij zijn controlerende taken.

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Zij bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen is er oog voor wat er in de gemeente leeft en wordt rekening gehouden met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. De gemeenteraad kan de rekenkamer wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Ommen kunt u een verzoek indienen. Neem hiervoor contact op met de ambtelijk secretaris.

Samenstelling

De gemeenteraad van Ommen heeft op 28 september 2023 tijdens zijn vergadering drie leden voor de nieuwe Rekenkamer gemeente Ommen geïnstalleerd.

De volgende leden vormen de Rekenkamer gemeente Ommen:

De rekenkamer krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie van de gemeente Ommen.

Voor meer informatie over de Rekenkamer gemeente Ommen of het indienen van onderzoeksonderwerpen kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mevrouw B. (Bregien) Goosselink, bereikbaar via griffie@ommen.nl.

Werkwijze

De werkwijze van de nieuwe rekenkamer is vastgelegd in de Verordening Rekenkamer gemeente Ommen 2023, zoals gepubliceerd op overheid.nl. Er volgt nog een reglement van orde.

Rekenkameronderzoeken

De rekenkamer maakt de onderzoeken bij hun aanvang bekend. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid. De rekenkamer past hoor en wederhoor toe. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. De raadscommissie en gemeenteraad bespreken de onderzoeken. Met het publiceren van de onderzoeken draagt de rekenkamer bij aan het bevorderen van transparantie van de gemeente voor haar inwoners.

De rekenkamer heeft als doelstelling om te leren. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer zijn ter verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De gemeenteraad stelt een budget beschikbaar voor het uitvoeren van het onderzoek en eventueel betrekken van externe expertise.