Publicatie m.e.r. beoordelingsbesluit Hammerdijk 1/1a te Beerzerveld

26 september 2023, 11:43

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken bekend dat zij een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling hebben ontvangen voor de locatie Hammerdijk 1 en 1a te Beerzerveld. De aanmeldingsnotitie is ingediend in verband met de voorgenomen uitbreiding van de ter plaatse gevestigde varkenshouderij.

Besluit
Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben burgemeester en wethouders besloten dat er wel een milieueffectrapport noodzakelijk is, omdat belangrijke negatieve milieugevolgen op voorhand niet zijn uitgesloten.

Waar te raadplegen?
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt met ingang van 28 september 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het is besluit is op de volgende manieren te raadplegen:

  • digitaal via deze link
  • op papier, uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen

Bezwaar/beroep
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Door derden kunnen bezwaren te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijke besluit.