Mantelzorgregelingen

Mantelzorgregelingen zijn regelingen waar mantelzorgers bij de zorg en ondersteuning voor naasten een beroep op kunnen doen. Mantelzorgregelingen kunnen de mantelzorger ontlasten. Op de website van het mantelzorgnetwerk staat een overzicht van alle regelingen waar je als mantelzorger aanspraak op zou kunnen maken.

Regelingen voor mantelzorgers

Vergoeding van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Kijk hier voor de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Als een zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook een mantelzorger inschakelen. In dat geval worden de zorgverlener en de mantelzorger uit het pgb. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Samen Doen kan toetsen of je recht hebt op een pgb.

Wil je meer weten over een pgb bij mantelzorg? Kijk dan op de website MantelzorgNL.

Of neem contact op met Samen Doen.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor opvoeding en verzorging. Je vraagt kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Reiskostenvergoeding

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten die je als mantelzorger maakt. Woon je samen met degene die je verzorgt? Is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek mogelijk aftrekken als specifieke zorgkosten. Lees de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

Beschikt u over een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente in sommige gevallen de reiskosten voor mantelzorg vergoeden. Neem hiervoor contact op met Samen Doen.

Individuele bijzondere bijstand

De gemeente kan individuele bijzondere bijstand verstrekken voor gemaakte en noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden. Het gaat om extra kosten die de hulpbehoevende of mantelzorger niet zelf kan betalen en die zij niet terug krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of neem contact op met Samen Doen.

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruik maken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is. Vraag dit na bij je werkgever. Je kunt de cao en/of aanvullende afspraken inzien of opvragen bij de afdeling Personeelszaken.

De wettelijke regelingen zijn:

  • Calamiteitenverlof

Dit verlof kun je opnemen als je onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. Je werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald.

  • Kortdurend verlof

Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt in een periode van 12 maanden opgenomen worden. Dus als je 24 uur per week werkt, dan heb je recht op maximaal 48 uur verlof. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Je salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald (tenzij anders in de CAO omschreven).

  • Langdurend verlof

Onbetaald (tenzij anders in uw CAO) verlof kun je opnemen als je voor een langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving. Je kunt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. Je kunt het verlof spreiden.

  • Uitkeringen

Samenwonen met degene voor wie je zorgt kan gevolgen hebben voor je uitkering. Dit omdat je als gezamenlijk huishouden/gehuwd wordt beschouwd of omdat je onder de kostendelersnorm valt.

Kostendelersnorm

Als je een uitkering hebt en de woning deelt met meer volwassenen dan geldt de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar en ouder in je woning wonen, hoe lager uw uitkering. De kostendelersnorm geldt voor de volgende uitkeringen:

  • Participatiewet
  • Uitkeringen oudere werklozen (IOAW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Aanvullende Inkomens Ouderen (AIO-aanvulling)
  • Toeslagenwet: de wet die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van personen met een WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW.

De kostendelersnorm houdt in dat als de uitkeringsgerechtigde een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. In de praktijk treft dit onder meer mantelzorgers die (gaan) wonen bij degene voor wie zij zorgen of die hun ouder(s) in huis opnemen. In het geval van mantelzorg kan er voor gekozen worden maatwerk toe passen bij deze norm.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met Samen Doen.

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Een mantelzorger heeft wel eens respijt nodig, tijd voor zichzelf, bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden.

Wil je meer weten over een respijtzorg bij mantelzorg? Kijk dan op de website MantelzorgNL. Of neem contact op met Samen Doen voor de mogelijkheden.

Tegenprestatie en (tijdelijke) ontheffing sollicitatieplicht bijstand

Volgens de Participatiewet kunnen gemeenten een tegenprestatie vragen van mensen met een uitkering. Hierbij gaat het om een onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteit van meestal beperkte duur en omvang. Bij een ontheffing van de sollicitatieplicht hoeft iemand niet verplicht te zoeken naar werk.

Mantelzorg kan worden gezien als tegenprestatie. Hierdoor kunnen mantelzorgers vrij worden gesteld van overige tegenprestaties. Als gemeente kun je ook mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen een (tijdelijke) vrijstelling van de sollicitatieplicht verlenen vanwege hun zorgtaken. In een gesprek wordt nagegaan of er sprake is van mantelzorg en dit mensen belemmerd in het (zoeken naar) werk. Indien dat het geval is kan beroep worden gedaan op deze regelingen.

Heb je een uitkering via het UWV (bijvoorbeeld vanuit de WW of WGA)? Overleg dan eerst met je werkcoach of re-integratiebegeleider. Je kunt de vrijstelling daarna aanvragen bij het UWV via je Werkmap op werk.nl.

Heb je een bijstandsuitkering en vragen ? Neem dan contact op met Samen Doen.

Vrijwilligersverzekering

Een vrijwilligersverzekering biedt mantelzorgers een verzekering voor ongevallen, persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid (excl. verkeersaansprakelijkheid). Mantelzorgers zijn hiermee gedekt voor schade die zij per ongeluk veroorzaken aan spullen en personen, of als hen zelf iets overkomt tijdens het zorgen.

De gemeente Ommen beschikt over een vrijwilligersverzekering. Het is een secundaire verzekering; het is een vangnet als de eigen verzekering niet vergoed of voldoet.

Kijk hier voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering.

Parkeerkaart

Als een mantelzorger iemand vervoert die niet meer zelf kan rijden en sterk beperkt is in zijn mobiliteit, is er een mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerkaart passagier aan te vragen bij de gemeente. Kijk hier voor meer informatie of vraag naar de mogelijkheden bij de afdeling Burgerzaken (Tel: 14 0529).

Mantelzorgwaardering

Gemeente zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een andere manier merken. De gemeente Ommen kiest voor een cadeaubon Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger 18 jaar of ouder is, in Ommen woont en langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week zorg verleent aan een naaste. Heeft u geen beschikking over internet, dan is het mogelijk om het aanmeldformulier op papier in het gemeentehuis in te vullen. Houdt de kanalen van de gemeente Ommen in de gaten voor de aanvraag mogelijkheden.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft.. Voor meer Een mantelzorgwoning is een woonruimte op uw eigen terrein die is aangepast voor mantelzorg. De woning is bedoeld voor de mantelzorger (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de mantelzorger in het bijbehorende huis. Wilt u meer informatie over mantelzorgwoningen en de mogelijkheden, kijk dan hier.