Planning en proces

In het voorjaar van 2017 is de brug Junne afgesloten voor zwaar verkeer. De gemeente heeft daarna gekeken hoe de verbinding over de Vecht het beste in stand gehouden kan worden. In het overzicht ‘processchema’ staat weergegeven welke stappen er tussen 2017 en 2019 zijn genomen.

Met het besluit over een nieuwe brug is de gemeente aan de slag gegaan een nieuwe brug te ontwerpen. In september 2020 is in een planning weergegeven welke stappen nodig zijn tot ingebruikname van een nieuwe brug in 2021. Het is niet mogelijk gebleken de brug in 2021 te realiseren. De Omgevingsvergunning en Watervergunning zijn verleend en hierop is bezwaar ingediend. Eerst worden de juridische procedures afgewacht, daarna maakt gemeente Ommen een nieuw stappenplan en planning voor de realisatie van de nieuwe brug.

In december 2022 zijn de omgevingsvergunning en watervergunning behandeld door de Rechtbank Overijssel. In januari 2023 is uitspraak gedaan, waartegen tot begin maart hoger beroep mogelijk was. Hiervan is gebruik gemaakt, waarmee de beide vergunningen behandeld gaan worden door de Raad van State.

De uitspraak van de Rechtbank Overijssel geeft gemeente Ommen voldoende vertrouwen om de voorbereidingen voor de uitvoering weer op te starten. Hiervoor worden in 2023 bomen en struiken gekapt waarvoor geen vergunning nodig is. Verder worden een aantal onderzoeken gedaan zoals asfalt- en bodemonderzoek. Ook worden de tekeningen verder uitgewerkt en de daarbij behorende contractstukken. Vervolgens zal het bestuur van de gemeente Ommen het besluit nemen om te starten met de aanbesteding van de werkzaamheden. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van het verloop van de behandeling van de vergunningen door de Raad van State.